V návaznosti na setkání starostů obcí sdružených ve Svazku obcí pro výstavbu R43, které se konalo v pondělí 4.12.2017 na Městském úřadu v Boskovicích, jsme pro náš Spolek získali z Ministerstva dopravy ČR aktualí informace o stavz příprav dálnice D43.

 

 

Staré Město – Svitávka (Sebranice)

 

Trasa D43 je v tomto úseku v ZÚR Jihomoravského a Pardubického kraje vymezena jako veřejně prospěšná stavba. V současné době ŘSD ČR dokončilo soutěž na zhotovitele technickoekonomické studie v rámci které má být stanovena kategorie kapacitní komunikace, kterou je aktuálně možno projekčně připravovat v koridoru daném platnou územně plánovací dokumentací pro R43 (D43) v ZÚR Jihomoravského a Pardubického kraje v úseku Bořitov – Svitávka. V rámci práce bude dále prověřeno dopravní zatížení „D43“ v úseku Svitávka – D35 různých stavech dokončení D43 včetně situace, kdy by tento úsek byl teoreticky zrealizován přednostně před realizací „D43“ v úseku D1 - Svitávka. V rámci tohoto návrhu bude řešena i možnost etapizace a přednostn í realizace úseku D43 kolem Krhova.

 

 

Svitávka (Sebranice) – Kuřim

 

Trasa D43 je v tomto úseku v ZÚR Jihomoravského vymezena v podobě variantních koridorů územní rezervy. ŘSD ČR zadalo zpracování technickoekonomické studie, která byla dokončena v červenci 2017. V rámci této studie bylo navrženo 16 variant s ověřením funkčnosti v  takto vymezených koridorech. V současné době (podzim 2017) zadal Jihomoravský kraj územní studii, kde technickoekonomická studie slouží jako podklad. Územní studie má být dokončena v prosinci 2018. V rámci této územní studie je opětovně řešena i problematika tzv. Jihozápadní tangenty mezi D1 a D52, stejně jako i jiné alternativy tohoto propojení. Následně bude moci proběhnout aktualizace ZÚR (vymezení pouze jednoho návrhového koridoru). Nelze vyloučit ani potřebu před předmětnou aktualizací ZÚR změnit vymezení koridoru v PÚR a to pro případ, že by v tomto koridoru z důvodů obsluhy území měla být realizována nikoliv dálnice D43, nýbrž kapacitní komunikace I. třídy s MÚK, která umožňuje lepší obsluhu území (ČSN). Průběh přípravy zkomplikovalo podání žaloby na ZÚR JHM kraje, v tomto řízení právníci JHM kraje pracují se soudními verdikty, které potvrdili aktualizaci č. 1 ZÚR hl. m. Prahy.

 

 

Další úpravy na silnici I/43


S ohledem na dlouhodobě komplikované prosazování stavby D43 byl na úseku Sebranice – Bořitov schválen záměr na přednostní úpravu silnice I/43 pro zvýšení její bezpečnosti v současné trase. Návrh úprav se nyní řeší v technickém detailu a zatím ne ve všech úsecích bylo dosaženo pokroku směřujícímu ke shodě zainteresovaných stran, včetně dotčených obcí, která by umožnila dokončení projektové dokumentace a zahájení realizace povolovacích procesů dle stavebního zákona. Z důvodů technicky komplikovaného a finančně náročného řešení bezpečnostních úprav na současné I/43 v úseku u Krhova bylo jako alternativní (teoreticky možné) řešení navrženo realizovat propojení z nové okružní křižovatky Bořitov, která je také součástí bezpečnostních úprav na současné I/43, novou propojku směrem k „Hitlerově dálnici“ (do míst, kde již je v ZÚR Jihomoravského kraje vymezena D43 jako veřejně prospěšná stavba) s tím, že v tomto místě by se doprava napojila na D43 a nebezpečný úsek I/43 kolem Krhova by se pak objížděl po D43 s opětovným napojením na I/43 v lokalitě MÚK Svitávka (Sebranice). Toto řešení však není samostatně ekonomicky obhajitelné a musí se obhájit v rámci další části D43. Ekonomické hodnocení D43 jako celku však není možné zcela objektivně zpracovat před dokončením a schválením aktualizace č. 1 ZÚR Jihomoravského kraje, kterou má dojít k výběru definitivní trasy D43 (výběr z dnes v ZÚR několika vymezených územních rezerv). O obhajobu úseku kolem Krhova se bude usilovat již v rámci technicko-ekonomické studie na úsek Staré Město – Sebranice, viz výše.

 Zdroj: Luděk Sosna, ředitel Odboru strategie, MDČR, listopad 2017

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup