V roce 2019 započaly na základě stanoviska Centrální komise MD ČR přípravné práce pro zadání potřebných průzkumů tělesa „D43 (I/43)“ z hlediska životního prostředí a dále přípravné práce pro zadání geologického průzkumu pro posouzení skutečného stavu historického tělesa. Pro rok 2020 ŘSD ČR sestavilo podrobný harmonogram prací (viz text níže) a určilo osobu odpovědnou za plnění tohoto harmonogramu a zřídilo pracovní tým pro přípravu D43.

 

K úseku D43 (1/43) Kuřim – Svitávka
Byla prodloužena platnost vydaného stanovisko EIA a to do 12/2020. V současné době probíhá zadávací řízeni pro výběr zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR) pro úsek Bořitov – Svitávka. Předpokládá se, že koncept této dokumentace bude k dispozici ještě v tomto roce.

 

K úseku D43 (I/43) Svitávka – Staré Město
Po odsouhlaseni aktualizované technicko-ekonomické studie Centrální komisi MD (předpoklad 01/2021) bude přistoupeno ke zpracování dokumentace EIA. Předpokládá se, že práce na dokumentaci EIA budou realizovány v průběhu roku 2021 tak, aby na jeho konci mohlo být požádáno o vydáni stanoviska EIA a následně zahájeno zpracování dokumentace pro územní rozhodnuti.

 

HMG předprojektové přípravy dálnice D43 v úseku Svitávka – Staré Město pro rok 2020

 

Zajišťované podklady/průzkumy:

 

1.Orientační průzkumy z hlediska ŽP (biologické, migrační a dendrologické) celého úseku vedení plánování trasy včetně využitelnosti tělesa „německé dálnice“ (cca 40 km). Cílem plnění je zajistit základní podklady pro zpracování TES a definovat, na co se zaměřit v průzkumech pro EIA, které budou pravděpodobně probíhat v období 2021-2022
T: 05/2020 – 07/2020

 

2. Geologický průzkum (rešerše)
Na celou trasu (cca 40 km) bude zpracována geologická rešerše, pochůzka geologa po lokalitě a zhodnocení porušení historických násypu (vegetace, vliv času, rozestavěné dílo, …). V historickém tělese dálnice budou provedeny sondy pro ověření struktury násypu (použitý materiál v jednotlivých vrstvách násypu) a ověřeni skladby zemin v podloží násypu (geologické poměry pro zakládání) v četnosti cca 1 vrt/ na 1-2 km (dle místních podmínek a dle dostupnosti pro vrtnou soupravu).
T: 05/20 – 08/20

 

3. Geodetické zaměření tělesa „německé dálnice“.
Geodetické zaměření kritických profilu. Definice digitálního model terénu (DMT) pro zadání TES. DMT včetně zajištění mapových podkladů bude součásti TES.
T: 05/20 – 07/20

 

4. Pasportizace stávajících prvků v tělese, tzn. mostních konstrukci, propustků atp.
Provedení obdoby mimořádných mostních prohlídek na základe podkladu poskytnutého Ing Seidelovou.
T: 03/20 – 05/20

 

5. Aktualizace technickoekonomické studie (TES) ve třech šířkových kategoriích (dle požadavku CK)
– Zpracování TES PK OSSENDORF na základě nově zajištěných podkladů (problematika ŽP, geologie, geodézie, mosty, atd.).
– TES bude navazovat na právě zpracovávanou DUR D43 Bořitov – Svitávka (tato stavba bude zobrazena v TES jako související bez zohlednění stavebních nákladů)
Ověřit, zda nemají části konstrukce historické dálnice památkovou ochranu.
– Zpracovat katastrální rešerši v prostoru tělesa historické dálnice.
– Zpracování DMT v podrobnosti dle zadání (viz bod 3).
– Pasport inženýrských síti na základě dostupných informaci od jejich správců.
– Aktualizace odhadu stavebních nákladů zpracovanou v podrobnosti DUR.
– Aktualizace HMD-4
T: 05/20 – 12/20

6. Audit bezpečnosti na varianty technického řešení
T: 10/20 – 12/20

Zdroj : ŘSD ČR, duben 2020