Na základě impulsu z diskuze na našem FB profilu jsme se zeptali ŘSD ČR. A rychle jsme dostali tuto odpověď:

 

„…k Vašemu dotazu ohledně vlastnictví pozemků pro budoucí kapacitní silnici č. 43 sdělujeme, že v úseku Svitávka – Staré Město nebyly pozemky ještě konkrétně specifikovány. Jde o to, že navržená trasa budoucí silnice se ne zcela shoduje s původní trasou „Německé dálnice“ a to z důvodu dřívějšího nesouhlasu zejména obcí Svitávka, Chrudichromy a Sudice, kdy na jejich popud byla JMK zadána územní studie, jejímž výsledkem bylo nalezení nové trasy mimo původní těleso „Německé dálnice. Dále v severní části se cca v prostoru obce Chornice nová trasa odklání od původního trasování. Nicméně lze v současné době konstatovat, že cca 1/4 trasy je na pozemcích státu, další cca 1/4 je v majetku obcí a zbytek je v majetku soukromých vlastníků. Co se tedy týká výkupů, ty budou moci být zahájeny až po vypracování záborového elaborátu, který však není součástí zpracovávaného materiálu – Aktualizace technicko-ekonomické studie v úseku Svitávka – Staré Město (TES). Na základě uvedené TES bude vybráno šířkové uspořádání budoucí komunikace a následně bude přistoupeno k dalším fázím podrobnějšího zpracování – tedy dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude obsahovat výše zmiňovaný záborový elaborát, na základě kterého bude možné po získání územního rozhodnutí započít s výkupy pozemků. „