V pondělí 18. 3. 2019 se v prostorách Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích konala již čtvrtá výroční členská schůze Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43. Po projednání a schválení „povinných“ zpráv a volbě nového výboru spolku, kdy své pozice obhájili jeho stávající členové,  přišla na řadu ta pro dopravní infrastrukturu Pardubického kraje a jeho „hlavního města“ nejdůležitější témata – dálnice D35 a D43, přivaděče k D35 a projekt „Dopravní uzel Pardubice“.

 

S postupem přípravy výstavby dálnice D43 seznámili Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru strategie MD ČR, a Ing. David Fiala, ředitel Závodu Brno ŘSD ČR. Ing. Sosna upozornil na význam dálnic D43 a D35 v rámci silniční sítě ČR  a ocenil aktivity Spolku při prosazování zájmů regionů dotčených trasami těchto dvou dálnic. Ing. Sosna dále informoval o zpracování technicko-ekonomické studie (TES) pro úsek D43 Bořitov – Staré Město (napojení na D35) a jejím připravovaném projednání v Centrální komisi MD ČR (CK) dne 16. 4. 2019. TES obsahuje 4 varianty předmětné komunikace (bez úpravy, čtyřpruh v celé dálce, dvoupruh v celé délce, systém střídání 2+1 v celé délce). Postup dalších fází přípravy je závislý na rozhodnutí CK, která ze zmíněných variant bude realizována. Ing. Fiala informoval, že v období přípravy výstavby D43 bude probíhat zlepšování technického stavu silnice I/43.

 

Na informace k D43 navázaly zástupkyně pardubické správy ŘSD ČR Ing. Jarolímová a Ing. Šolcová se svými aktuálními informacemi k přípravě výstavby D35 a Ing. Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, s informacemi o přípravě výstavby přivaděčů k D35 v rozsahu finančně zajištěném Memorandem mezi MD ČR a Pardubickým krajem ve výši 2,7 mld Kč.

 

Po informacích k D43 a D35 včetně jejich přivaděčů začala velmi živá diskuze. Nejhlasitěji se k podaným informacím k D35 ozval stejně jako na loňské členský schůzi pan Jan Janypka, člen Spolku a starosta obce Strakov, které se bezprostředně týká trasování úseku D35 kolem Litomyšle: „Obec Strakov trvá na svém požadavku na podrobnějším projednání varianty 1, která je dle občanů této a dalších přilehlých obcí šetrnější k životnímu prostředí. Obec nechala zpracovat hlukovou studii, kterou předala místně příslušnému stavebnímu úřadu v Litomyšli.

 

Jako reakci na poměrně emotivní vystoupení pana starosty předseda Spolku poslanec Martin Kolovratník připomenul, že Spolek už inicioval 2 jednání (v Poslanecké sněmovně PČR a na Obecním úřadu ve Strakově) a že na základě těchto ale i dalších jednání se zástupci města Litomyšl je pravděpodobnější pokračování v projednávání varianty 0, se kterou nejsou obec Strakov a některé další obce spokojeni. K vystoupení pana Janypky se vyjádřil i Ing. Sosna, který rekapituloval vstřícné kroky investora k obyvatelům dotčeného území zejména pokud se jedná o protihluková opatření a nabídl další jednání směřující k akceptování v pokročilém stádiu rozpracované varianty. Zástupce podnikatelů sdružených do Krajské hospodářské komory Pardubického kraje pan Vomočil zdůraznil nutnost co nejrychlejší výstavby a modernizace silniční infrastruktury nejen v Pardubickém kraji a upozornil na význam této infrastruktury pro rozvoj podnikání.

 

Emotivní atmosféru zklidnil Ing. Němec svými informacemi k projektu „Dopravní uzel Pardubice“ (DUP). Tento projekt řeší propojení jednotlivých módů dopravy (voda-železnice-silnice-vzduch) v západní části města Pardubic. V současné době je zpracován přehled jednotlivých dílčích staveb dle jednotlivých investorů (ŘVC ČR, SŽDC, ŘSD ČR, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice) a vizualizace tohoto projektu, ze které je názorně vidět propojení a dopravní význam jednotlivých staveb. V současné době je připravováno zpracování studie proveditelnosti.

 

Předseda Spolku poslance Martin Kolovratník navrhl ustavení pracovní skupiny k projektu DUP, ve které by se pravidelně scházeli zástupci jednotlivých investorů a samosprávy projektem dotčených měst a obcí.

 

V závěrečné diskuzi došlo i na problematiku legislativy definující postupy při zadávání veřejných zakázek, kdy současný stav je velkou brzdou rychlého postupu výstavby nejen dopravních staveb. Primátor města Pardubic pan Martin Charvát doporučil aplikaci slovenské legislativy. M.Kolovratník informoval, že vícekriteriální hodnocení podaných nabídek prosazuje Podvýbor pro dopravu HV PS PČR a nabídl přítomným zapojení do přípravy novely zákona o veřejných zakázkách.

 

Na úplný závěr členské schůze tajemník Spolku Roman Sodomka pozval přítomné na 14. ročník konference Dopravní infrastruktura, který se bude konat v Litomyšli ve dnech 15. a 16. května 2019, a na setkání členů Spolku, které se uskuteční v průběhu této konference.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 469 687 395

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup