V pondělí 9. 3. 2020 se v prostorách Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích konala již pátá výroční členská schůze Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43. Po projednání a schválení „povinných“ zpráv přišla na řadu ta nejdůležitější témata pro dopravní infrastrukturu Pardubického kraje a jeho „hlavního města“– dálnice D35 a D43, přivaděče k D35 a projekt „Dopravní uzel Pardubice“.

 

S postupem přípravy výstavby dálnic D35 a D43 seznámil Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR. V přípravě D35 došlo k významnému pozitivnímu posunu stanovisek zástupců obcí Strakov a místní části Kornice, když na jednání s GŘ ŘSD ČR přistoupili na připravované trasování s tím, že přijali nabídku na opatření, která sníží především hlukovou zátěž (např. vybudování protihlukových stěn, úprava výškových poměrů v připravované trase).

 

V přípravě D43 dosud není definitivně rozhodnuto o trasování jižní části v úseku Brno-Bořitov, protože probíhá aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, u které se předpokládá její schválení krajským zastupitelstvem letos v září. Záměr trasování severní části v úseku Bořitov-Svitávka(včetně napojení na D35) byl schválen Centrální komisí MD ČR na konci listopadu 2019, s tím, že tento úsek bude v kategorii S (tj. s maximální rychlostí 110 km/hod) a bude veden po stávajícím tělese tzv. Hitlerovy dálnice. Na základě tohoto rozhodnutí probíhá příprava zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

 

V návaznosti na informace k přípravě D35 a D43 Radek Mátl seznámil s aktuálním přístupem ŘSD ČR k budování odpočívek v rámci celé ČR. Na informace k D35 a D43 navázal Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, s informacemi o přípravě výstavby přivaděčů k D35 v rozsahu finančně zajištěném Memorandem mezi MD ČR a Pardubickým krajem ve výši 2,7 mld Kč. Po informacích k D43 a D35 včetně jejich přivaděčů začala diskuze.

 

Přítomní starostové Litomyšle Daniel Brýdl a Strakova Jan Janypka poděkovali GŘ ŘSD za velice vstřícný přístup při řešení problémů trasy D35 kolem Litomyšle a vyslovili přesvědčení, že se brzo dočkají setkání s projektanty nad návrhy protihlukových opatření.

 

Miroslav Němec informoval o jednání s prvním náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem k postupu odstraňování následků přepravy materiálů v rámci probíhající výstavby D35 po krajských silnicích II. a III.třídy. Z diskuze k tomuto tématu vyplynulo, že by bylo vhodné stanovit investorem, např. v rámci smlouvy o dílo, trasy těžké přepravy, které by byly projednány s krajskou a místními samosprávami.

 

Jako reakci na tuto část diskuze předseda Spolku poslanec Martin Kolovratník nabídl, že Spolek by mohl iniciovat k této problematice setkání zástupců investora a dotčených samospráv. Zástupce podnikatelů sdružených do Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Libor Vomočil zdůraznil nutnost vstřícného řešení výstavby odpočívek a urychlení této výstavby.

 

Jako další bod jednání přišel na řadu projekt „Dopravní uzel Pardubice“ (DUP). Miroslav Němec informoval, že postupně došlo k jeho rozšíření na propojení jednotlivých módů dopravy (voda-železnice-silnice-vzduch) v průmyslových zónách na území města Pardubic, tj. Černá za Bory, Staré Čívice a Semtín. Je zpracován přehled jednotlivých dílčích staveb dle jednotlivých investorů (ŘVC ČR, SŽDC, ŘSD ČR, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice) a vizualizace tohoto projektu, ze které je názorně vidět propojení a dopravní význam jednotlivých staveb. 

 

Předseda Spolku poslanec Martin Kolovratník informoval, že projekt DUP se stal součástí komplexního dokumentu, který kromě dopravní infrastruktura obsahuje i problematiku zaměstnávání cizinců v pardubických průmyslových zónách včetně jejich integrace, bydlení, vzdělávání a péče o jejich zdraví i zdraví jejich rodinných příslušníků. Tento komplexní dokument bude projednán s ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem při jeho připravované návštěvě Pardubic. Zatím nedošlo k navrženému ustavení pracovní skupiny k projektu DUP, ve které by se pravidelně scházeli zástupci jednotlivých investorů a samosprávy projektem dotčených měst a obcí.

 

V závěrečné diskuzi došlo i na legislativu. Předseda Spolku poslanec Martin Kolovratník informoval, že v Poslanecké sněmovně se projednává vládní novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Dne 29.1.2020 prošla tato novela úspěšně 1.čtením a dne 5.2.2020 byla projednána na hospodářském výboru, kde proběhly odborné diskuze a oponentury k jednotlivým návrhům.

 

Pro přiblížení projednávané novely „polskému vzoru“ bylo s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem dohodnuto, že v Poslanecké sněmovně bude ustanovena pracovní skupina v čele s předsedou našeho Spolku poslancem Martinem Kolovratníkem, jejímiž členy budou zástupci všech poslaneckých klubů. V rámci této pracovní skupiny budou hledány způsoby urychlení výstavby po vzoru Polska. Zároveň bude na MD ČR ustaven k této problematice interní pracovní tým.

 

Na úplný závěr členské schůze tajemník Spolku Roman Sodomka pozval přítomné na 15.ročník konference Dopravní infrastruktura, který se bude konat v Litomyšli ve dnech 20. a 21.května 2020, a na setkání členů Spolku, které se uskuteční v průběhu této konference dne 20.května.

Výbor spolku

Martin Kolovratník

předseda

Petr Krejcar

místopředseda

Roman Sodomka

tajemník (tel.: +420 725 767 229)

Členství ve spolku je zdarma

Dokumenty ke stažení

Přihláška pro právnické osoby

Přihláška pro fyzické osoby

Stanovy spolku

Darovací smlouva

Kontakty

Spolek pro výstavbu
dálnic D35 a D43 z. s.

IČ: 05345626

Luční 1054
Pardubice-Bílé Předměstí
530 03

info@d35spolek.cz

www.d35spolek.cz

+420 725 767 229

Kontaktní místo/
Korespondenční adresa:

třída Míru 302
Pardubice
530 02

Napište nám

Váš e-mail:(*)
Špatný formát e-mailu

Vaše zpráva:
Neplatný vstup